Tetsugyu - NOW!

Image: 
Tetsugyu - NOW!
Tetsugyu executing his plan to rescue Daisaku.


Tetsugyu Screen Grab
Actual Scene - Episode 5
Sketch(es): 
Tetsugyu - NOW Sketch